20 سال سابقه درخشان، صادرکننده نمونه استان اصفهان، دارنده لوح سپاس گردشگری